Mystik ezoterikus és természetgyógyász szalonja

Ki itt belépsz ezen ajtón, Tied minden remény, s melyet számodra nyújthat...

Te mit teszel az egészségért?
Az emberiség fejlődésének legutóbbi mintegy 12 ezer évében alakultak ki azok a társadalmi intézmények, valamint csoportos és egyéni viselkedési normák, melyek az egészségről és betegségről kialakult képzetekre alapozva az egészségkultúrát alkotják.

Az egészségkultúra az egészség megőrzésére, helyreállítására és fejlesztésére irányuló közösségi cél- és eszközrendszer, a hozzá kapcsolódó egyéni és közösségi magatartással együtt. Egyedül ez a fogalom képes átfogni azon ismeretek és tevékenységek összességét, amelyek a személyes és a közösségi egészség megőrzését, fejlesztését, illetve a betegek gyógyítását szolgálják. A társadalom ezeket a funkciókat szervező, irányító és ellenőrző szervekkel vette körül, ami végül is elvezetett az egészségügy keletkezéséhez. Az egészségtudomány az egészségkultúra teljességének tudományos foglalata, melynek egyik ága a medicina, amely az emberrel mint biológiailag meghatározott testi és lelki állapotú lénnyel foglalkozik; másik ága a népegészségtan, amely elsődlegesen a közösségel foglalkozik és a társadalomtudományokra épül.
Az egészség az egészségkultúra értékkategóriája, és természetesen a mindenkori szűkebb és tágabb kulturális környezet függvénye. Ennek megfelelően a WHO (ENSZ Egészségügyi Világszervezet) definíciója szerint: "Az egészség a teljes testi, érzelmi-értelmi, és szociális jóllét állapota, (az angol well-being fordítása) és nem csupán a betegség vagy az elesettség hiánya."

Az egészségmegőrzés és egészségvédelem korunk egyik legfontosabb feladata. A lakosság tömeges migrációja, az iparosítás napról napra változó mesterséges környezete, a városok robbanásszerű fejlődése és a környezeti ártalmak halmozódása nyomán az igények és gondok koncentráltan, tömegesen jelentkeznek. Mindezek következtében a társadalmi-biológiai egyensúly megőrzése halaszthatatlan szociálpolitikai feladattá lépett elő.

A magyar lakosság egészségi állapota az elmúlt három évtizedben drámai mértékben romlott. Egyértelműen súlyosbítja a lakosság egészségügyi kilátásait az ország megváltozott gazdasági struktúrája, a munkanélküliség, a reáljövedelmek csökkenése, a lakosság széles rétegeit érintő elszegényedés. Mégis azt támasztják alá a hazai és nemzetközi tapasztalatok, hogy van esély az egészségvédelemre.

Az egészséges életmód kialakításának célja a lakosság egészségi állapotának hosszú távú javítása. Mivel az életmód szokásokon alapul, és ezek megváltoztatása éveket, gyakran évtizedeket vesz igénybe, semmilyen program nem képes egyik napról a másikra látványos erdményeket felmutatni. Amennyiben sikerül bizonyos kedvező viselkedési elemeket beépíteni az emberek nagyobb részének életvitelébe, ennek egészségre gyakorolt hatása csak egy-két évtized múltán fog megjelenni az egészségi állapot általános javulásában.

Ennek a feladatnak a szolgálatába köteleztem én is el magamat. Nevezhetjük ezt az emberiség jobbá tételének, egy szebb élet kialakításának, egy élhetőbb társadalom megteremtésének vagy gyermekeink jövője biztosításának - teljesen mindegy, hogyan fogalmazunk - nekem fontossá vált, hogy részese lehessek, és tőlem is függjön a változás. Ha Te is ezt szeretnéd, akkor tarts velem!

Az angyalok és

az univerzum

  

Az mindenki számára nyilvánvaló, hogy rengeteg mese és történet szól angyalokról, mágiáról, bűbájról, boszorkányokról, varázslókról, s számtalan természetfeletti lényről, de az kevésbé ismert tény, hogy ezeknek a történeteknek valóságalapjuk van. Szájról szájra terjedve próbálták őseink eljuttatni számunkra, s megismertetni velünk e csodálatos lények létezését és a képességeket, melyek ismeretében mily csodás dolgokra is lehetnénk képesek. Az elődök felismerték ezeket az összefüggéseket, és mindennapi életük részévé tették őket. Mivel mindez csak legendaként élt tovább, a mai ember számára feledésbe merült, és mindennapi rohanó életének már többé nem volt része, elfeledte, s más dolgoknak, "istenségeknek" kezdett jelentőséget tulajdonítani, elveszve ezzel az irigy, szeretethiánytól szenvedő valóság útvesztőjében.

geena007

Ha már az útvesztőkhöz kanyarodtunk vissza, álljunk is meg pihenni egy kicsit az első kanyarnál, ahol már bele is kuszálódtunk az útba.

 

Vessünk egy pillantást erre az útvonalra, mely elvezet a mágia birodalmába, kitárja előttünk kapuját, talán lépjünk is be rajta.

A MÁGIA

álmaink kapuja
 

Most, hogy beléptünk ezen a kapun, lássuk is a tényeket:

A Mágia a Természetbölcselet Legmagasabb, Legfelsőbb és Legistenibb formája, amely mind munkáiban, mind csodálatos műveleteiben előrehaladott, miután helyesen megértette a dolgok benső és rejtett természetét; így az igaz Közvetítők alkalmazása a megfelelő Alanyokra, furcsa és ámulatba ejtő hatásokat hoz létre. Miután a mágusok alapos és gondos kutatói a Természetnek: ők, jártasságuk által tudják hogyan hozzanak létre olyan hatást, ami a hétköznapi ember számára csodának tűnik.
Az ősi természeti népek ugyan nem ismerték a körülöttük lévő természet -mai fogalmakkal mondva- tudományos működését, de megértették a fizikai valóság mögött meghúzódó magasabb világok működési mechanizmusát. Pontosan tudták, hogy az a világ, amiben élnek nem az első és nem az utolsó a létező világok között. Ismerték a síkok egymásra épülését és kialakulási folyamatát.

 

Elődeink hitvilágában elterjedt az a hiedelem, hogy a növények, az állatok és a természeti képződmények szellemmel vagy lélekkel rendelkeznek. Ezt nevezik animizmusnak, a latin anima -lélek szóból. A vadászat megkezdése előtt az ősemberek eljátszották az előttük álló zsákmányszerzés minden fontos mozzanatát. Az elejtendő állatot felfestették a barlang falára, arcukra harci színeket kentek és fejükre állati maszkot erősítettek. A szertartás során a festett állat elejtését modellezték, ami hitük szerint így a valóságban is bekövetkezett. A sikeres vadászat nélkülözhetetlen részét képezte ez a rítus, aminek alapja a hasonlósági (imitatív, homeopatikus utánzó) mágia, ami azon az elméleten alapul, hogy a hasonló hasonlót hoz létre, és a hasonló a hasonlót vonzza.
Ennek az elvnek az alapja, hogy közvetlen kapcsolat van a makro- és a mikrokozmosz között. Azaz, ha a mikrokozmoszban változást hozunk létre akkor ez hatással lesz a makrokozmoszra és fordítva. Ebben az esetben a mikrokozmosz a rajz, a makrokozmosz pedig maga a vad elejtése.
A másik ősi mágikus gyakorlat az átviteli (szimpatetikus) mágia, aminek lényege, hogy azok a dolgok, amik valaha kapcsolatban voltak egymással, szétválasztásuk után is hatnak egymásra. Ennek egyik őskori példája az állatmaszk. Lényege, hogy az álarc anyaga az elejtendő állatfajta bőréből, csontjából készült, ami megkötötte az állat erejét és ezáltal elősegítette a sikeres vadászatot.
A vad elejtése mellett a másik legfontosabb tevékenység a termékenység elősegítése volt. Az őskori agyagszobrocskák nagy testű, nagy mellű ősanyát ábrázoltak. A bőség, a gazdagság és a termékenység szimbólumát. A szaporodást számukra megmagyarázhatatlan erők irányították, ezért kezdték valamiféle isten erejének tulajdonítani. Megszemélyesítették a természet erőit is. Így jöttek létre az eső, a villám, az égitestek, a folyók, tavak, és egyéb természeti képződmények istenei.
Ezzel párhuzamosan tiszteltek szentnek tartott állatokat, tárgyakat, növényeket és a későbbiekben mítikusnak tartott lényeket. Ezt nevezzük totemizmusnak.
Az ősember észrevette, hogy az őt leginkább befolyásoló dolgok az "égből érkeznek". A villámok rettegéssel töltötték el, az eső vizet és hideget hozott, a Nap pedig meleget adott, vagyis megteremtették az élet körülményeit. Könnyen megfigyelhette, hogy a sötétség és a világosság váltják egymást, talán arra is rájött, hogy a nappal a fény és a világosság jelenléte, az éjszaka pedig annak hiánya.

 

Ahogy a tudása növekedett, megérthette, hogy a fény a növekedéssel, az élettel és az aktivitással van kapcsolatban, az éjszaka pedig a pihenéssel, a nyugalommal és a halállal. Ebből a felismerésből két istent alkotott, a sötétség és a halál, valamint a világosság és az élet istenét. Ezzel létrejött a dualisztikus világszemlélet előképe.
Az élet alapja számukra a születés volt, emiatt egyre inkább előtérbe került a nők szerepe. Az Agancsos Isten (Nap) mellett a Nagy Anyaistennő (a Föld és a Hold) tisztelete az őskorban nagyon fontos szerepet játszott, a társadalom átrendeződésével és a szerepek újrafelosztásával azonban egyre jobban növekedett az atyaisten, vagyis a férfi jelentősége.
Az ókor ebből a szempontból egy átmeneti korszaknak számított ahol ez a két szerep nagyjából kiegyensúlyozott volt. A többistenhit volt jellemző. Innentől kezdve több irányvonalra bomlik szét a mágia fejlődése. A mágia útján az egyiptomi kultúra az egyik fontos állomás.
Egyiptom világképe fordított világkép, a Nílus ugyanis délről északra folyt, kettészelve az országot. Nyugati partján épültek a nekropoliszok, vagyis a sírvárosok. Ez volt az Amenti, a holtak birodalma, ahol Ozirisz uralkodott. A keleti parton az élők városai terültek el. Az ősi megfigyelés, miszerint a nappal az élet, az éjszaka pedig a halál, itt is érvényesült. A Nap keleten kel, és nyugaton nyugszik le. Az ország felosztásakor is ezt a felismerést követték.

 

A Nap a férfi isten jelképe. Egy másik megfigyelés alapján a Nílus áradása összefügg a Hold mozgásával. Így hozták kapcsolatba a Holdat a termékenységgel, a női isten megtestesüléseként. Ugyanakkor ez az égitest a halál utáni élet szimbóluma is. Egyiptom mágiája a halál mágiája volt. A halál legyőzésére törekedtek. Ennek kifejezéseként próbálták megőrizni a halott testét. (mumifikálás) A mágikus rituálék legfőképpen ehhez kapcsolódtak. A mágikus világkép megértéséhez nélkülözhetetlen az Analógiák Tana, ami Hermész Triszmegisztosz nevéhez fűződik, akit Thot-tal, az istenek írnokával azonosítottak. Legfontosabb mondata: Ami fent van az megegyezik azzal ami lent van és ami lent van az megegyezik azzal ami fent van. Vagyis a mikrokozmosz (az ember) és a makrokozmosz (az univerzum) egy és ugyanaz. Az Analógiák Tanát a Smaragdtábla tartalmazza, melynek megtalálását Nagy Sándornak tulajdonítják.

A görög mágikus kultúra majdnem teljes egészében az egyiptomira épült.

A görögök a politeizmust még tovább mélyítették. Mindent megszemélyesítettek, és istenekké tettek. Az istenek harcai és viszályai befolyásolták az életüket. Az ókori világban messze földön híressé váltak a görög jósdák: A delphoi Püthia kábulatban mondta jóslatait, amiket a papok értelmeztek. Sybilláknak nevezték a jósnőket, akiknek jóslatai a mai napig fennmaradtak. A filozófusok (Platón, Arisztotelész, Thalész, Pithagorasz, Ptholemaiosz...) műveire sok későbbi gondolkodó építette munkásságát.
Híres vallásos és misztikus szertartások voltak az eleusziszi misztériumok, melyeket Athén közelében tartottak. A szertartásokat Emulposz alapította Déméthér és Perszephoné termékenység-istennők tiszteletére, többek közt megtisztulásokból és spirituális böjtből állt. A résztvevők pszichedelikus szerek hatása alatt a halhatatlanság és az újjászületés misztériumát élték át.A római korban a hódítások, a hatalomvágy és az élvezetek kerültek előtérbe.
Ebből kifolyólag az ezekhez kapcsolódó szertartások lettek fontosak. Egyiptom ősi misztériumát nem értették meg. Az ország meghódítása után az ottani templomokat római templomokká alakították. Ízisz istennő misztériuma azonban fennmaradt, és mellette a hasonló jellegű római istennő, Diana kultusza is megerősödött. Egy történet szerint Diana tiszteletét Nemi falujában Oresztész vezette be. A tölgyszentélyben örökké égett a tűz, amit a veszta szüzek őriztek. Az örökké égő tűz tisztelete általánosan elterjedt szokás volt a legrégebbi koroktól kezdve. Diana volt az erdők királynője, és férje az Erdő királya. Ez állandóan változó tisztség volt. A férfinak volt egy szent fája, amit élete árán is védelmezett. Tisztségét csak a megölésével kaphatta meg más. A szent liget alapítója és Nemi első királya Virbius volt, a papok mítikus elődje. Nagy szerephez jutottak az ókori Rómában a különböző jósok is, így például az augur, más néven madárjós, aki a madarak röptéből jövendölte meg az eseményeket.
Az északi népek mitológiája és vallása az ősi barbár törzsek hitvilágából alakult ki és keveredett az ide érkező népek hitével. Nőies (seidh) és férfias (galdur) mágiát különítettek el. A nőies, vagyis lunáris mágia fontos kelléke volt a seidh állvány, ami a sámánlétra megfelelője. Az asztráltest kivetítése és állat alakban való megjelenítése, a varázsszerek, mágikus főzetek és a bájitalok elkészítését is a seidh boszorkány hatáskörébe tartozott. A galdur, vagyis a szoláris mágia legfőbb eszköze a mágikus ábécé, vagyis a rúnák voltak.

A legkorábbi időkig nyúlik vissza a boszorkányság néven emlegetett gyülekezetek ősi mágikus termékenységi ritusokból kifejlesztett és felélesztett tradíciója. A tudást zárt csoportokban adták tovább egy istenpárt megszemélyesítő férfi és nő vezetésével. A nő a holdistennőt vagy a földistennőt szimbolizálja, a férfi pedig az agancsos istent, aki a természet körforgását, az örök megújulást hirdeti. Gyökerei az őskorba nyúlnak vissza, amikor a kezdetleges sámánisztikus szertartások elmaradhatatlan kelléke volt a szarvakkal díszített állatmaszk.
A kereszténység elterjedésével az ősi szertartásokat bűnös paráznaságnak, a szarvas maszk miatt az ördöggel való cimborálásnak tartották, és üldözték.
A keresztény vallás dogmatikus tanításai sokáig háttérbe szorították a mágiát. Kezdetekben a férfi és a női lényeg még egységesen vett részt a teremtés folyamatában. Ebben a kettősségben természetesen a nem nélküli Egység nyilvánul meg. A későbbiekben a vallás a férfi istent helyezte előtérbe.

 

ALAPTÉZISEK
 
A mágia szó jelentése: erők tana. A mágia nem rossz és nem jó, egyszerűen csak erő, aki használja, az fordíthatja az erőt jó vagy rossz dolgok elérésére. Tehát nincs fehér és fekete mágia, csak fehér és fekete mágus. Példa: - Az eső se nem jó, se nem rossz, viszont a kertekben a virágokat növeszti, az árkokban a bogáncsot és a gazt.- Vegyünk egy éles kést. Önmagában a kés se nem jó, se nem rossz. Minden attól függ, mire használod. Vághatsz vele kenyeret az éhezőknek és ölhetsz is vele. Nem nehéz megmondani, ki az, aki jót tesz vele, s ki az, aki rosszat. A határvonal nagyon vékony a fehér és a fekete mágus között, a zsilettpenge éle ehhez képest tíz méteres fal. A mágia fehér, ha jó cselekedetre használod! A karmikus adósságból származó büntetést mágia útján megtorolni nem lehet, ha valaki (kezdő, vagy járatlan) megpróbálja, egy-két esetben figyelmeztetést kap, később már saját magának kell a helyes utat megválasztania. Ha téved, az adósság és a kamatok... A mágia fekete, ha igazságtalan, gonosz a szándéka! Az önzés, önző dolgok érdekében való felhasználás nem feltétlen fekete, de ezzel óvatosan kell bánni. A jóhiszeműség nem igazi bűn, csak hiba. Másba való belepiszkálás, befolyásolás már nagyon élesen a határvonalon van. A végtelen egyenlőség elve mindig kettőt feltételez! Ez a dualitás elve. Ennek következménye, hogy nincs jó rossz nélkül, valamint hogy legjobb akaratunk ellenére jó cselekedeteinkkel akaratlanul másnak bajt is okozhatunk. Csak az tudja, mi a menny, aki tudja mi a pokol, csak az tud jót tenni, aki tud rosszat is. Csak az tett jót, aki tett rosszat is. Csak az tud átkot levenni, aki maga is tud átkozni!

 

A mágiához kizárólag akarat és az energiák elfogadása szükséges! Ez azt jelenti, hogy a pozitív energiát (ami nagyon kellemes melegséggel tölt el) ugyanúgy el kell fogadni, mint a negatív energiát (ami egy belülről jövő dermesztő hideghez hasonlítható). A kettő egysége, a kettő egységes irányítása, felhasználása és mindig a megfelelő irányba terelése adja a hatalmat! Soha ne felejtsd el, hogy kérésed csak akkor teljesíthető, ha nem ellenkezik a karma törvényével, ill. egyéb érdekekkel. Hatalmas erőket használhatsz, ha azt okosan teszed! Az erőkkel felelőtlenül játszani NEM SZABAD! Az erő egy aranysugár, aminek te állsz a közepében, és sugarait végtelen számban- azokra irányítod, akikre vigyázni akarsz! Ismerned kell még a karma törvényét is, ami az ok-okozat törvénye. Bármit is cselekszel, annak következményei vannak. Ha jót teszel, jót kapsz vissza, ha rosszat, azt ugyanúgy visszakapod! Figyelembe kell venni az adok-kapok egyensúlyát is. Ugyanannyit kell adnod vagy kapnod, mint amennyit Te adtál vagy kaptál, különben mindkét fél sérül és máshol fizeti meg az árát!
Kérlek, tudatosítsd magadban a következő fogadalmat, s tartsd is be! Ha nem így teszel, az a te saját felelősséged, s következményeit neked kell vállalnod!


A legfontosabb az, hogy csak olyan munkát végzünk, olyan segítséget kérünk, mellyel senkinek nem ártunk, senki más szabad akaratába nem avatkozunk bele, a legszentebb célok érdekében végezzük el az angyalmágiát! Ha megértetted és elfogadod az alaptörvényeket, akkor neki kezdhetsz a munkának!

Bölcsességek
A nap idézete
Dátum és óra
Kínai horoszkóp

Kínai állatjegyek!
Kiváncsi vagy milyen állat jegyében születtél a Kínai horoszkóp szerint?
Ha igen,akkor csak ird be mikor születtél:. Pl: "1988"


MP3
MP3 Kereső
Feliratkozás
Hírlevél panel
Vezetéknév*
Keresztnév*
E-mail*
Érdeklődési kör*
Telefonszám*